Jongeren aan het woord, Antwerpen!


Termen zoals gewelddadige extremisme, radicalisme krijgen sinds enkele jaren meer en meer ruimte in onze Media. Deze discussie gaat vaak over radicalisme en extremisme zonder verder in te gaan op de diepgewortelde structurele problemen zoals armoede, onderwijs, jeugdwerkloosheid, polarisatie etc.

Het blijft echter kenmerkend dat de jongeren weinig aan het woord komen tijdens deze discussies. Wij willen daar graag een verandering inbrengen door de jongeren aan het woord te laten.

Vrijdag 15 april waren daarom de jongeren aan het woord in Antwerpen!

Jongeren konden kiezen uit de volgende thema’s om de discussie aan te gaan.
– Imade Annouri, Vlaams parlementslid
Thema beleid en politiek
-Thomas Frissen, onderzoeker KU Leuven
Thema media
-Ozkan Yilmaz, algemeen secretaris Fedactio
Thema sociale media
-Yassine Boubout, medeoprichter van One-Line Solidarity
Thema socio – economische problemen
-Annemie Rossenbacker, participatie expert
Thema jeugdwerk en inspraak
-Kürt Vleminckx, adviseur schepen van onderwijs in Antwerpen
Thema onderwijs
-Bahattin Kocak, Islamleerkracht
Thema Religie

Verslag jongeren aan het woord, Antwerpen!
Thema beleid en politiek
Eerste discussiepunt aan de tafel was of de jongeren geïnteresseerd waren in de politiek. Hierbij spraken ze o.a. of men geïnteresseerd waren in de nieuws van hun vaderland of in de nieuws waar ze wonen. Het bleek uit de gesprekken dat ze toch eerder geneigd waren om de nieuws van hun vaderland te volgen. Belangrijkste reden hiervoor is dat men van thuis uit meer geneigd zijn om de kanalen van die land te bekijken. Daarnaast bleek dat de jongeren de politiek in de niet Europese landen net iets meer spannender vinden dan in onze eigen land. Aantal jongeren gaven echter uitdrukkelijk aan dat ze het belangrijk vinden dat men de Vlaamse zenders en vooral de nieuws volgt.
Een aanbeveling hierbij is dat men de nieuws en de politiek voor de jongeren meer interessanter moet maken door hen nauwer te betrekken in deze zaken.
Een tweede punt dat aan bod kwam was de betekenis en invloed van politiek op onderwijs, media en samenleving. Hoe kunnen we de verschillende lagen van de samenleving samen brengen. Wat kan onderwijs hierbij betekenen? Meertaligheid vonden ze een belangrijke aspect. Media kwam tevens aan bod. Men ging na of het niet interessant zou zijn om meer diversiteit te zien op onze mediazenders. Dit kon volgens hen resulteren dat ze zich als jongeren kunnen identificeren met wat ze zien. Jongeren haalden aan dat in landen zoals Nederland en Duitsland men daar beter in slaagt dan in Vlaanderen.
Ook diversiteit in politiek kwam aan bod. Jongeren besproken o.a. of men binnen elke partij diversiteit moet hebben of niet. Jongeren haalden echter aan dat dit resulteert in minder stemmen voor die personen waardoor ze binnen hun partij in een zwakkere positie zitten. Ze vonden het interessanter om enkele kandidaten te hebben die meer stemmen halen en dus sterker in hun schoenen staan.
Jongeren toonden sterke interesse in de Antwerpse, Vlaamse en de Belgische politiek en waren passioneel. Toch waren ze politiek niet actief en waren ze ook niet aangesloten in een politieke partij.
Thema media
Jongeren aan de tafel gaven aan dat ze per dag minstens twee uur op sociaal media zaten. Waardoor ze onder de Vlaamse gemiddelde zitten. Jongeren gaven tevens aan dat ze allemaal actief waren op de facebook.
Impact van de media kwam tevens aan bod. Ze besproken wat de impact van sociale media en media kan betekenen voor de radicalisering. Ze gaven aan dat ze zelden video’s van de gewelddadige radicale groepering te zien krijgen. Jongeren gaven aan dat je zolang je zelf niet op zoek gaat naar zulke videos dan kom je ze zelden tegen. Alleen wanneer je effectief op zoek gaat dan kan je ze waarschijnlijk wel vinden.
Jongeren gaven tevens aan dat ze de media niet objectief beschouwen. Ze gaven hierbij verschillende voorbeelden aan waarvan ze dachten dat aantoonde dat ze niet objectief waren. Niet objectieve berichtgevingen zorgen voor ongenoegen bij de jongeren. Waardoor ze zelf op zoek gaan naar nieuwssites.
Jongeren besproken tevens of er censuur was op Belgische kranten. Ze kwamen tot de conclusie dat er wel censuur was maar dat dit niet zichtbaar is.
Jongeren gaven tevens aan dat het zeer belangrijk is om kritisch te zijn voor wat je leest en hoort en dat je niet alles zomaar moet accepteren.
Jongeren gaven aan dat “we voelen ons niet aangesproken, maar wel geviseerd”. Soms wordt je echter wel aangesproken om je mening te zeggen. Ze gaven aan dat dit wel gevolgen heeft op hun privé leven.
één van de jongeren gaf aan dat men meer delicaat moet omgaan met sommige berichtgevingen. Als een bepaalde groep gevoelig staat ten op zicht van een bepaalde onderwerp dan moet men trachten om de gevoeligheid te respecteren.
Thema socio – economische problemen
Vooral institutionele racisme kwam aan deze tafel aan bod. Men had het over o.a. discriminatie op werkvloer en op school etc.
Jongeren hadden het gevoel dat er nog een sterke wij zij verhaal aanwezig was en dat er toch wel enig kloof was tussen de verschillende bevolkingsgroepen. Diversiteit is daarom volgens hen nog een werkpunt.
Diversiteit wordt nog al te vaak volgens hen negatief beschouwd. Ze haalden hierbij het voorbeeld aan dat de buurten waar veel diversiteit aanwezig is vaak negatief in de nieuws terechtkomen.
Jongeren hamerden op rolmodellen. Ze onderstreepten dat dit heel belangrijk is voor de jongeren. Opvoeding vonden ze ook belangrijk. Waarbij niet alleen onderwijs maar ook de ouders hier een belangrijke functie in spelen.
Ook de radicalisering problematiek kwam aan bod. Eén van de jongeren gaf aan dat de samenleving tegen hen zegt dat je hier niet hoort en de ronselaars zeggen dit ook. Waardoor de jongeren in een moeilijke problematiek terecht komen. Waar zij in een Wij Zij verhaal terecht komen.
Jongeren vroegen zich ook af of radicalisering een gevolg is van racisme, onwetendheid, media etc.
Oplossing voor hen is eenheid, samen zijn en dialoog aangaan.
Jongeren benadrukten dat er meer diversiteit moet komen en dat men meer samenwerkingen moeten gebeuren. We hebben integratie nodig zonder assimilatie.
Thema jeugdwerk en inspraak
Jeugd is onze toekomst, we moeten erin investeren. We moeten hen voorbereiden om actief deel te nemen aan de samenleving. Er zijn echter nog wel uitdagingen in onze maatschappij. Zo kwam de perceptie van islam aan bod. Media, politici kwamen aan bod als een opiniemakers.
Onderwijs, ouders kwam aan bod als belangrijke actoren. Ook jeugdwerk kwam aan bod. Ze vonden dat dit een plek moest zijn waar de jongeren samen moeten kunnen komen om in gesprek te gaan.
Dialoog tussen gemeenschappen vonden ze belangrijk vooral voor de jeugdwerk. Ze vonden dat dit vergemakkelijkt kan worden door diversiteit te hebben in alle lagen van de maatschappij die dan als rolmodellen kunnen fungeren voor de jongeren. Ze vonden dat er minder nadruk gelegd moet worden aan termen zoals autochtoon en allochtoon. We zijn allemaal Belgen en daar moet de nadruk gelegd worden.
Thema onderwijs
Ze besproken onder andere of onderwijs iets kan doen aan radicalisering. Antwoord was ja, onderwijs moet er voor zorgen dat de jongeren kritische burgers worden.
Men merkte ook op dat buurt eveneens een belangrijke factor is. Jongeren zeiden dat er een complete pakket moet zijn die bestaat uit een combinatie van school, thuisomgeving en de samenleving.
Rol van de leerkrachten is zeer belangrijk. Ze haalden aan dat niet alle leerkrachten voldoende geschoold zijn en niet voldoende baggage hebben om om te gaan met radicalisatie. Ze merkten dat daarbij een rol weg opgelegd is aan de leerkracht opleiding.
Jongeren benadrukten dat school niet enkel dient voor kennisoverdracht. Ze benadrukten dat naast de leerlingen ook de leerkrachten opgeleid moeten worden om radicalisering tegen te gaan.
Steun van de ouders tijdens de opleiding is zeer belangrijk om succesvol te zijn. Jongeren voelen dat ze zich extra moeten bewijzen om dezelfde resultaten te behalen. Wij zij verhaal kwam ook hierbij aan bod als een probleem.
Taal is een belangrijke aspect waar men er eventjes stil bij moet staan. Taal mag geen struikelblok zijn volgens de jongeren. Daarnaast zijn er weinig leerkrachten van andere origine. Dit zou belangrijk zijn omdat ze als rolmodellen kunnen fungeren.
Thema Religie
Jongeren waren het eens dat een moslim geen terrorist kon zijn en dat een terrorist geen moslim kon zijn. Jongeren benadrukten dat de maatschappij in de brede zin wel weet dat er geen verband is tussen aanslagen en religie.
Jongeren voelen het moeilijk om geaccepteerd te worden in de maatschappij vooral dames met een hoofddoek ondervinden moeilijkheden. Niet begrepen voelen is een belangrijke issue die naar voren kwam.
Ze vonden daarnaast dat er te snel geoordeeld wordt.
Zelfkritiek vonden ze belangrijk. Ze vinden dat er in Vlaanderen een imam opleiding moet zijn. Ze vonden tevens dat ook moslims in Vlaanderen aan hun imago moeten werken en dialogen moeten aangaan.
Rol van de moslims in Vlaanderen kwam aan bod.

0 Comments